STEMCENTRUM FRANCIS OVER... AANBOD, TARIEVEN & VERGOEDINGEN SAMENWERKING & LINKS CONTACT & ROUTE

06-414 808 30

info@stemcentrumfrancis.nl

Da Costastraat 11 | 5251 LV VLIJMEN

© 2014 Stemcentrum Francis

Algemene informatie

Terug (geschiedenis) Stemcentrum Francis Contact & route Stemcentrum Francis

ALGEMENE INFORMATIE

ALGEMEEN

De navolgende teksten hebben betrekking op de algemene regelingen en afspraken binnen Stemcentrum Francis, hierna 'algemene informatie' genoemd.


'Algemene informatie' heeft in deze dezelfde inhoudelijke betekenis als de gangbare vermeldingen 'disclaimer' of 'algemene voorwaarden'.

Tijdens het intakegesprek zal de patiënt op de hoogte worden gesteld van de algemene informatie. Deze algemene informatie is van toepassing op alle diensten die Stemcentrum Francis aanbiedt.


Deze algemene informatie heeft betrekking op de diensten van Stemcentrum Francis, waarvan de websites 

www.stemcentrumfrancis.nl en www.logopedistfrancis.nl onderdeel zijn.

OPENINGSTIJDEN EN BEREIKBAARHEID
Stemcentrum Francis werkt alleen op afspraak. Stemcentrum Francis biedt – in overleg – ook de mogelijkheid om een afspraak in de avonduren of op zaterdag te maken. 

Tijdens sessies/behandelingen kan niet altijd de telefoon worden beantwoord. Als je een bericht achterlaat, word je zo snel mogelijk teruggebeld. Bij voorkeur kun je contact opnemen per e-mail, waarop je zo spoedig mogelijk een reactie ontvangt.


Stemcentrum Francis beschikt niet over een wachtruimte. De patiënt wordt verzocht niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sessie aanwezig te zijn of bereid zijn om even te wachten. Door de afspraken niet strak achter elkaar te plannen, probeert Stemcentrum Francis hiermee ook rekening te houden dat deze situatie zich niet voordoet.

SESSIES / BEHANDELINGEN
Voorafgaand aan de eerste sessie/behandeling vindt altijd eenmalig een intakegesprek (+ adem-, stem- of spiercheck) plaats, zodat Stemcentrum Francis alle relevante informatie kan inwinnen voor een behandeling of sessie. Indien uit het intakegesprek blijkt dat de patiënt de gekozen sessie/behandeling niet mag ondergaan, kan ter plekke (indien mogelijk) voor een andere behandeling/sessie worden gekozen, of de afspraak kan zonder verdere kosten worden geannuleerd.

Wanneer Stemcentrum Francis twijfelt of de patiënt de sessie/behandeling mag ondergaan, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de (huis)arts of specialist.

Bij het achterhouden van relevante informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie van de patiënt is Stemcentrum Francis niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen.

TARIEVEN, VERGOEDINGEN EN BETALING
De logopedist is tegenwoordig direct toegankelijk.


Vermelde tarieven zijn inclusief BTW, behalve logopedische therapie (deze therapie is vrijgesteld van BTW). De tarieven voor logopedische therapie zijn wettelijk vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Wanneer er activiteiten zijn die buiten de sessie/ behandeling van de patiënt plaatsvinden en die langer dan 20 minuten in beslag nemen, wordt het bedrag van een soortgelijke sessie/ behandeling gerekend. Voorbeeld van een activiteit is een observatie van de patiënt op locatie.

Logopedie valt in het basispakket van de zorgverzekering, maar dit betekent niet dat je logopedie in alle gevallen 100% vergoed krijgt. Je kunt eventueel in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.
Stemcentrum Francis heeft besloten geen zorgcontracten af te sluiten met zorgverzekeraars. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekering die je hebt. Lees hiervoor de voorwaarden van je verzekering of neem contact op met je verzekeraar voor meer informatie.
Bij personen boven de 18 jaar, heeft de zorg invloed op het wettelijk verplicht eigen risico van € 360,00.

Voor de sessie/ behandeling ontvang je een (verzamel)factuur welke bij voorkeur per bankoverschrijving kan worden voldaan. Betaling van een factuur dient, onder vermelding van het factuurnummer, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekeningnummer 254797660 (Triodos Bank) of IBAN NL56 TRIO 0254 7976 60, ten name van Stemcentrum Francis te Nieuwkuijk.

Je kunt een factuur voor logopedische therapie zelf ter declaratie indienen bij je zorgverzekeraar indien je in aanmerking wilt komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding.


Stemcentrum Francis factureert in principe digitaal.


Prijswijzigingen door Stemcentrum Francis zijn voorbehouden.


AFZEGGEN SESSIE / BEHANDELING
Mocht je wegens omstandigheden voor een afspraak zijn verhinderd, word je verzocht dit minimaal 24 uur voor de behandeling telefonisch of per e-mail aan te geven. Behandelingen of sessies die niet tijdig zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht met een verzuimnota. Wanneer dit logopedische therapie betreft, kan deze verzuimnota niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar en komt de verzuimnota geheel voor eigen rekening van de patiënt. 
Betaling van een verzuimnota dient, onder vermelding van het factuurnummer, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekeningnummer 254797660 (Triodos Bank) of IBAN NL56 TRIO 0254 7976 60, ten name van Stemcentrum Francis te Nieuwkuijk.

INFORMATIEVERSTREKKING (LOGOPEDISCHE THERAPIE)
Tijdens de behandelperiode kan het nodig zijn om informatie te verstrekken aan andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de verwijzer of andere behandelaars. Mocht hier bezwaar tegen zijn dien je dit aan te geven.

AFRONDEN LOGOPEDISCHE BEHANDELING
De behandeling wordt afgerond indien:
• de hulpvraag niet meer aanwezig is;
• de verwachting is dat logopedie geen verder effect zal hebben;
• de patiënt verscheidene malen zonder berichtgeving niet is verschenen;
• facturen/nota's niet of niet tijdig worden betaald.

KLACHTEN / ONDUIDELIJKHEDEN
Is er iets onduidelijk of ben je ergens ontevreden over? Houd het niet voor je maar deel het met mij. We kunnen indien nodig een afspraak maken om rustig iets te kunnen bespreken. Samen kunnen we in overleg tot een oplossing komen.

© Copyright Stemcentrum Francis 2012-2014. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze site aantreft bij Stemcentrum Francis.


Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is verleend door Stemcentrum Francis of tenzij de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Stemcentrum Francis”


Het linken en verwijzen naar de pagina’s van deze website is toegestaan. Stemcentrum Francis stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.