ALGEMEEN
De navolgende teksten hebben betrekking op de algemene regelingen en afspraken binnen Stemcentrum Francis, hierna ‘algemene informatie’ genoemd.

‘Algemene informatie’ heeft in deze dezelfde inhoudelijke betekenis als de gangbare vermeldingen ‘disclaimer’ of ‘algemene voorwaarden’.

Deze algemene informatie is van toepassing op alle diensten die Stemcentrum Francis aanbiedt. Deze algemene informatie heeft betrekking op de diensten van Stemcentrum Francis, waarvan de websites
www.stemcentrumfrancis.nl en www.logopedistfrancis.nl onderdeel zijn.


OPENINGSTIJDEN EN BEREIKBAARHEID

Stemcentrum Francis werkt alleen op afspraak. Een afspraak maken gaat altijd in overleg.

Tijdens sessies/behandelingen kan niet altijd de telefoon worden beantwoord. Als je een bericht achterlaat, word je zo snel mogelijk teruggebeld. Bij voorkeur kun je contact opnemen per e-mail of stuur een What’s app of SMS bericht. Hierop krijg je indien nodig zo spoedig mogelijk een reactie.

De ingang van het Stemcentrum vind je aan de zijkant van het huis, waar je de poort in mag lopen bij het logopedistenembleem. De deur van de praktijkruimte vind je aan je rechterhand. Stemcentrum Francis beschikt niet over een wachtruimte. De patiënt wordt daarom verzocht niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sessie aanwezig te zijn of bereid zijn om even buiten te wachten. Door de afspraken niet strak achter elkaar te plannen, probeert Stemcentrum Francis hiermee ook rekening te houden.


SESSIES / BEHANDELINGEN

Voorafgaand aan de eerste sessie/behandeling vindt eenmalig een intakegesprek plaats, zodat Stemcentrum Francis alle relevante informatie kan inwinnen voor een behandeling of sessie. Indien uit het intakegesprek blijkt dat de patiënt de gekozen sessie/behandeling niet mag ondergaan, kan ter plekke (indien mogelijk) voor een andere behandeling/sessie worden gekozen, of de afspraak kan zonder verdere kosten worden geannuleerd.

Wanneer Stemcentrum Francis twijfelt of de patiënt de sessie/behandeling mag ondergaan, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de (huis)arts of specialist.
Bij het achterhouden van relevante informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie van de patiënt is Stemcentrum Francis niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen.


TARIEVEN, VERGOEDINGEN EN BETALING

De logopedist is tegenwoordig direct toegankelijk.

Vermelde tarieven zijn inclusief BTW, behalve logopedische therapie (deze therapie is vrijgesteld van BTW). De tarieven voor logopedische therapie zijn wettelijk vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). In geval van muziek- of dramaonderwijs aan personen jonger dan 21 jaar is het tarief vrijgesteld van BTW.

Wanneer er activiteiten zijn die buiten de sessie/ behandeling van de patiënt plaatsvinden en die langer dan 20 minuten in beslag nemen, wordt het bedrag van een soortgelijke sessie/ behandeling gerekend. Voorbeeld van een activiteit is een observatie van de patiënt op locatie.

Logopedie valt in het basispakket van de zorgverzekering, maar dit betekent niet dat je logopedie in alle gevallen 100% vergoed krijgt. Je kunt eventueel in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Stemcentrum Francis heeft besloten geen zorgcontracten af te sluiten met zorgverzekeraars. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekering die je hebt. Lees hiervoor de voorwaarden van je verzekering of neem contact op met je verzekeraar voor meer informatie. Lees dit even voor meer informatie over vergoedingen en contractering.

Bij personen boven de 18 jaar, heeft de zorg invloed op het wettelijk verplicht eigen risico van € 385,00.

Voor de sessie/ behandeling ontvang je een (verzamel)factuur welke per bankoverschrijving kan worden voldaan. Betaling van een factuur dient, onder vermelding van het factuurnummer, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekeningnummer 254797660 (Triodos Bank) of IBAN NL56 TRIO 0254 7976 60, ten name van Stemcentrum Francis te Vlijmen. Bij geen of te late betaling wordt een incassobureau ingeschakeld en kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
Je kunt een factuur voor logopedische therapie zelf ter declaratie indienen bij je zorgverzekeraar indien je in aanmerking wilt komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding.

Stemcentrum Francis factureert digitaal.

Prijswijzigingen door Stemcentrum Francis zijn voorbehouden.


AFZEGGEN SESSIE / BEHANDELING

Mocht je wegens omstandigheden voor een afspraak zijn verhinderd, word je verzocht dit minimaal 24 uur voor de behandeling telefonisch of per e-mail aan te geven. Behandelingen of sessies die niet tijdig zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht met een verzuimnota, welke 75% van het betreffende tarief bedraagt. Wanneer dit logopedische therapie betreft, kan deze verzuimnota niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar en komt de verzuimnota geheel voor eigen rekening van de patiënt.
Betaling van een verzuimnota dient, onder vermelding van het factuurnummer, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekeningnummer 254797660 (Triodos Bank) of IBAN NL56 TRIO 0254 7976 60, ten name van Stemcentrum Francis te Vlijmen.


INFORMATIEVERSTREKKING (LOGOPEDISCHE THERAPIE)

Tijdens de behandelperiode kan het nodig zijn om informatie te verstrekken aan andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de verwijzer of andere behandelaars. Mocht hier bezwaar tegen zijn dien je dit aan te geven.


AFRONDEN (LOGOPEDISCHE) BEHANDELING

De behandeling wordt afgerond indien:
• de hulpvraag niet meer aanwezig is;
• de verwachting is dat logopedie/ behandeling geen verder effect zal hebben;
• de patiënt verscheidene malen zonder berichtgeving niet is verschenen;
• facturen/nota’s niet of niet tijdig worden betaald.


KLACHTEN / ONDUIDELIJKHEDEN

Is er iets onduidelijk of ben je ergens ontevreden over? Houd het niet voor je maar deel het met mij. We kunnen indien nodig een afspraak maken om rustig het een en ander te bespreken. Samen kunnen we in overleg wellicht tot een oplossing komen.

© Copyright Stemcentrum Francis 2015-2016. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze site aantreft bij Stemcentrum Francis.

Gehele of gedeeltelijke overname van informatie en materiaal van deze website, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is verleend door Stemcentrum Francis of tenzij de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Stemcentrum Francis”

Het linken en verwijzen naar de pagina’s van deze website is toegestaan. Stemcentrum Francis stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Lees ook de Cookies Policy